Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τίτλο «Ανάπτυξη - Κατασκευή Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων για την Εκτίμηση της Ποιότητας Καυσίμων» και ακρωνύμιο «ΑΝΑΣΑ»

  • Εκτύπωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων του  “Επιχειρησιακού Προγράμματος: 5 - Ανατολική Μακεδονία Θράκη,  στον Άξονα Προτεραιότητας : 1 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»,  του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στη Ανάπτυξη και την Απασχόληση», με τίτλο «Ανάπτυξη - Κατασκευή Συσκευής Οπτικών Αισθητήρων για την Εκτίμηση της Ποιότητας Καυσίμων» και  ακρωνύμιο «ΑΝΑΣΑ»  και MIS: 5037965 σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 20/12/2020, ημερομηνία λήξης του έργου, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 13.500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Πρόσκληση