Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη, για λειτουργική (Διοικητική/Οικονομική) υποστήριξη

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 11/4/2013

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μίας (1) θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη, για λειτουργική (Διοικητική/Οικονομική) υποστήριξη π.χ. τήρηση ημερολογίου (log book) εργαστηρίου, διάθεση χρόνου ακτινοβολιών (beamtime), τήρηση χρονοδιαγράμματος – setup ακτινοβολιών κ.τ.λ., χρονικής διάρκειας μέχρι τη λήξη του έργου (30.09.2015), με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου και μετά από διαδικασία συνέντευξης για την  Πράξη   «ΘΑΛΗΣ –ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – NANOCAPILLARY ©».

Σημειώνεται ότι όπου χρειάζεται η Επιτροπή δύναται να  εξετάσει τους υποψηφίους σε πρακτικά θέματα του αντικειμένου τους για την  διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

Άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

Άδεια ασκήσεως Λογιστή / Φοροτεχνικού  Γ τάξης.

Άριστη γνώση Αγγλικής.

Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γνώση ή εμπειρία λειτουργίας εργαστηρίων ακτινοβολιών, θα εκτιμηθεί με εξέταση σε θέματα ασφαλείας.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα), που αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα.

 

Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, ΤΕΙ Καβάλας, Άγιος Λουκάς 65404 έως και τις  22/4/2013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462337, 6973568531.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ