Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δύο (2) θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών μετά από διαδικασία συνέντευξης και εξέτασης δεξιοτήτων όπου απαιτείται, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «MSc in Oil & Gas Technology»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 30/5/2013


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας (ΕΛΚΕ)  ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 2 θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών μετά από διαδικασία συνέντευξης  και εξέτασης δεξιοτήτων όπου απαιτείται, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο  «MSc in Oil & Gas Technology». Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

ΘΕΣΗ 1    Επιστάτης (αλλαγή πρωινή απογευματινή βάρδια)

Απαιτούμενα Προσόντα

-         Απολυτήριο Λυκείου

-         Γνώση Αγγλικής.

-         Γνώση Υπολογιστών

-         Άλλα επιπρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν

ΘΕΣΗ 2    Επιστάτης (αλλαγή πρωινή απογευματινή βάρδια)

Απαιτούμενα Προσόντα

-         Απολυτήριο Λυκείου

-         Γνώση Αγγλικής.

-         Γνώση Υπολογιστών

-         Άλλα επιπρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να υποβάλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα) που αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν  σε φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου  του ΤΕΙ Καβάλας, Άγιος Λουκάς 65404 έως και την Δευτέρα 10.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προκήρυξη, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462337.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ