Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους για την υλοποίηση φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 1 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗ

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 3/6/2013

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους για την υλοποίηση φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 1 της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, κατόπιν συνέντευξης. Σημειώνεται ότι όπου χρειάζεται η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τον υποψήφιο σε πρακτικά θέματα του αντικειμένου του για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχει.

Απαιτούμενα Προσόντα:

-         Πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικών ή Τεχνικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε θέματα Η/Υ, πληροφορικής κλπ.

-         Πολύ καλή γνώση Αγγλικής

-         3ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία

-         Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, ανάπτυξη ιστοσελίδων

-         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να υποβάλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα) που αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, ΤΕΙ Καβάλας, Άγιος Λουκάς 65404 έως και τις 13/6/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462203.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ