Οδηγός Διαχείρισης

  • Εκτύπωση

Η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων γίνεται στο Τ.Ε.Ι. από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία ενεργεί για λογαριασμό του Ιδρύματος και σύμφωνα με ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή, έχοντας την υποχρέωση από τον νόμο της σύνταξης ετήσιου επιστημονικού και οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία για την επιστημονική και οικονομική πρόοδο κάθε χρηματοδοτούμενου έργου που διαχειρίζεται, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται σε σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων.

Θα πρέπει να επισημανθεί το πλήθος, η σημασία, το είδος και η έκταση των ελέγχων στους οποίους υπόκειται η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Έτσι έλεγχοι διενεργούνται από τους:

  • Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικός - ετήσιος έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ελλάδος (έκτακτος έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκτακτος έλεγχος)
  • Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Γ.Λ.Κράτους (έκτακτος έλεγχος)
  • Φορείς Χρηματοδότησης (κατά έργο και κατά περίπτωση)
  • Επίσης ουσιαστικός και διαχειριστικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται από δημοσιονομικούς υπαλλήλους σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια όλα τα παραπάνω υποχρεώνουν την Επιτροπή Ερευνών τόσο να ελέγχει, να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη των έργων και να λαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και τη νόμιμη και αποτελεσματική χρήση των πόρων, όσο και να προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας όλων των διενεργούμενων από τον υπεύθυνο κάθε έργου πράξεων.

Οι λεπτομέρειες της διαχείρισης των έργων περιέχονται στον "Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού", που εγκρίθηκε με την αριθμ.11/23-10-02 θέμα 2ο πράξη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι..

Παρακάτω επισημαίνονται ορισμένα σημεία σχετικά με τις διαδικασίες, τους κανόνες και τις υποχρεώσεις για τη διαχείριση των ερευνητικών έργων.

  • Κάθε έργο μετά την έγκριση διαχείρισής του από την Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνει έναν εσωτερικό κωδικό, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα έντυπα.

Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών πρέπει, με ευθύνη του ΕΥ κάθε έργου, να φέρουν ημερομηνία εντός του χρόνου εκτέλεσης του έργου και να κατατίθενται στη Γραμματεία του Λογαριασμού εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα αν υπάρχουν διαθέσιμα ποσά για την εξόφλησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρούνται ως μη γενόμενες και δεν θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία. (’ρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων και άρθρο 7, παράγραφος 3 της ΚΑ/679/22.08.96).

Στην περίπτωση απουσίας ταμειακού υπολοίπου στο έργο, η απόδοση θεωρείται υποβληθείσα (πιστωτική ή χρεωστική) και καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία της Επιτροπής Ερευνών

Στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού, στα οποία εκδίδονται τα παραστατικά.

Τ.Ε.Ι. Καβάλας
Ειδικός Λογαριασμός
ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
Α.Φ.Μ. 090140841
Β' ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  

  • Επί των τιμολογίων πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Επιστημονικού Υπεύθυνου και ο κωδικός του έργου.
  • Τα παραστατικά που αφορούν δαπάνες έργων ΕΣΠΑ φέρουν απαραίτητα και σφραγίδα με τα στοιχεία "ΕΣΠΑ- τίτλος έργου"