Έντυπα (Νέα)

  • Εκτύπωση

 *Όσα κωδικοποιημένα έντυπα από το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας δεν αναφέρονται παραμένουν ως έχουν.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ
  Έντυπα Εγχειριδίου (Μόνο οι αλλαγές)*
Έντυπο Δ3-01-Ε01 Αίτηση Διενέργειας Διαγωνισμού-Ορισμός Επιτροπής
Έντυπο Δ3-02-Ε01 Πρακτικό Πρότασης Κατακύρωσης Διαγωνισμού
Έντυπο Δ4-04-Ε01 Υποβολή Παραδοτέων Έργου
Έντυπο Δ5-01-Ε01  Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων
Έντυπο Δ5-02-Ε01 Πίνακας Αναλωσίμων
Έντυπο Δ5-02-Ε02  Πίνακας Λοιπών Εξόδων
Έντυπο Δ5-02-Ε04 Πίνακας Εξοπλισμού (Όργανα - Υλικά)
Έντυπο Δ5-02-Ε05 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών
Έντυπο Δ5-02-Ε06 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Υλικών & Υπηρεσιών 
Έντυπο Δ5-02-Ε07 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Μετακινήσεων (Ημερολόγιο) 
Έντυπο Δ5-02-Ε11 Πρακτικό παραλαβής αγαθών-τιμολογίων
Έντυπο Δ5-02-Ε12 Εντολή-Εξουσιοδότηση
Έντυπο Δ6-01-Ε01 Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης
Έντυπο Δ6-01-Ε02  Επιστημονικός Απολογισμός
 ---------------------  ---------------------------------------------------------------------------
  Λοιπά Έντυπα
Έντυπο Λ1 Εντολή Προκαταβολής
Έντυπο Λ2 Απόδοση Προκαταβολής
Έντυπο Λ3 Εντολή Πληρωμής για συνεργαζόμενο φορέα
Έντυπο Λ4 Πίνακας στοιχείων για αποκτήσεις στο εξωτερικό
Έντυπο Λ5 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών Παροχής Υπηρεσιών
Έντυπο Λ6 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών Πανεπιστημιακών Υποτρόφων
Έντυπο Λ7 Συναντήσεις - Έκθεση Πεπραγμένων
Έντυπο Λ8 Απόδοση 15% άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος
Έντυπο Λ9 Αίτηση για χρηματοδότηση συνεδρίου
Έντυπο Λ10 Αίτημα για έναρξη έργου
  Έντυπα Αιτήσεων
Έντυπο A1 Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων
Έντυπο A1β

Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από Συνεργάτες

Έντυπο A2 Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων
Έντυπο A3 Αίτηση Χορήγησης Δανείου
Έντυπο A4 Αίτηση για έκδοση μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών
Έντυπο A5 Αίτημα παράτασης Οικονομικού Αντικειμένου Έργου
Έντυπο A6 Αίτημα Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης
Έντυπο A7 Αίτηση για δημοσιότητα προκήρυξης θέσεων απασχόλησης προσωπικού