Πρόγραμμα: ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Ερευνητική Περιοχή: Όλες οι θεματικές περιοχές
Αρμόδιος Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δικαιούχοι: Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
 

Προθεσμία Υποβολής: 29/06/2012

 
 
 
Πρόγραμμα: Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο
Ερευνητική Περιοχή: Έρευνα & Ανάπτυξη ,Περιβάλλον
Αρμόδιος Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δικαιούχοι: Μονάδες και Εργαστήρια Ερευνών Ιδιωτικών ή Δημόσιων φορέων, τα οποία υπάγονται σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις.

Προθεσμία Υποβολής:12/06/2012

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αναβάθμιση της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών των Α.Ε.Ι.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:  «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (ΕΣΠΑ) , Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
http://www.epdm.gr

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30/6/2012

 

 

 

 

 

                                

                

   

ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΕΠ

 

 

 

Ετήσιος Προγραμματισμός  Έργων ΕΛΚΕ έτους 2012

 

 

Αναθεωρημένος Ετήσιος Προγραμματισμός Έργων Έτους 2011

 

 

 

 

  Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Έντυπα Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3794/2009 Άρθρο 36 "Κύρωση της υπ' αριθμ. 679/1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄)