Κωδικός Περιγραφή

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ –ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ

ΜΟΝΑΔΑ-ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ

ΜΟΝΑΔΑ-ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ-ΥΠΕΥΘΝ ΣΔΕΠ ΜΟΝΑΔΑ-ΤΜ. ΠΑΡΑΚΟΛ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑ-ΤΜ.ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

Δ1 01 Ε01

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ1 01 Ε03

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ1 01 Ε04

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

Δ1 01 Ε05

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

Δ1 02 Ε01

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ2 01 03Α

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

 

Δ2 01 03Β

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

 

Δ2 01 Ε01

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ2 01 Ε02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

Δ2 01 Ε04

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

 

Δ2 02 E02

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

Δ2 02 E03

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

Δ2 02 Ε01

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ2 02 Ε04

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ3 01 Ε01

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

Δ3 02 Ε01

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ3 04 Ε01

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ4 03 E02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ4 02 E01

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

 

Δ4 01 Ε02

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ4 03 Ε01

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ4 04 Ε01

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ4 01 Ε07

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ4 01 Ε03

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ4 01 Ε06

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ4 01 Ε05

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ4 01 Ε04

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ4 06 Ε01

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ4 01 Ε01

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ4 01 E08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

Δ5 01 Ε02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ5 01 Ε01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

 

Δ5 02 Ε11

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε04

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε05

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε07

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε08

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε10

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ5 02 Ε12

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

 

ΝΑΙ

Δ5 03  Ε01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

 

Δ6 01 Ε01

 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ6 01 Ε02

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δ0 03 Ε01

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

Δ0 03 Ε02

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΕΠ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

 

 

Δ0 03 Ε03

ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΔΕΠ

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

Δ0 01 Ε01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

 

 

 

ΝΑΙ